ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
RM50.00
1 سال
RM50.00
1 سال
RM50.00
1 سال
.my
RM120.00
1 سال
RM120.00
1 سال
RM120.00
1 سال
.com.my
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
.asia
RM90.00
1 سال
RM90.00
1 سال
RM90.00
1 سال
.sg
RM180.00
1 سال
RM180.00
1 سال
RM180.00
1 سال
.com.sg
RM180.00
1 سال
RM180.00
1 سال
RM180.00
1 سال
.cc
RM120.00
1 سال
RM120.00
1 سال
RM120.00
1 سال
.tv
RM200.00
1 سال
RM200.00
1 سال
RM200.00
1 سال
.name
RM60.00
1 سال
RM60.00
1 سال
RM60.00
1 سال
.pro
RM110.00
1 سال
RM110.00
1 سال
RM110.00
1 سال
.news
RM210.00
1 سال
RM210.00
1 سال
RM210.00
1 سال
.网络
RM300.00
1 سال
RM300.00
1 سال
RM300.00
1 سال
.host
RM250.00
1 سال
RM250.00
1 سال
RM250.00
1 سال
.xxx
RM660.00
1 سال
RM660.00
1 سال
RM660.00
1 سال
.tw
RM140.00
1 سال
RM140.00
1 سال
RM140.00
1 سال
.org
RM60.00
1 سال
RM60.00
1 سال
RM60.00
1 سال
.info
RM50.00
1 سال
RM50.00
1 سال
RM50.00
1 سال
.biz
RM60.00
1 سال
RM60.00
1 سال
RM60.00
1 سال
.us
RM60.00
1 سال
RM60.00
1 سال
RM60.00
1 سال
.net
RM50.00
1 سال
RM50.00
1 سال
RM50.00
1 سال
.net.my
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
.org.my
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
.name.my
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
.net.sg
RM180.00
1 سال
RM180.00
1 سال
RM180.00
1 سال
.org.sg
RM180.00
1 سال
RM180.00
1 سال
RM180.00
1 سال
.cn
RM120.00
1 سال
RM120.00
1 سال
RM120.00
1 سال
.hosting
RM87.50
1 سال
RM87.50
1 سال
RM87.50
1 سال
.com.tw
RM140.00
1 سال
RM140.00
1 سال
RM140.00
1 سال
.org.tw
RM140.00
1 سال
RM140.00
1 سال
RM140.00
1 سال
.com.hk
RM160.00
1 سال
RM160.00
1 سال
RM160.00
1 سال
.net.hk
RM160.00
1 سال
RM160.00
1 سال
RM160.00
1 سال
.org.hk
RM160.00
1 سال
RM160.00
1 سال
RM160.00
1 سال
.me
RM120.00
1 سال
RM120.00
1 سال
RM120.00
1 سال
.co
RM160.00
1 سال
RM160.00
1 سال
RM160.00
1 سال
.edu.sg
RM135.00
1 سال
RM135.00
1 سال
RM135.00
1 سال
.per.sg
RM135.00
1 سال
RM135.00
1 سال
RM135.00
1 سال
.tel
RM110.00
1 سال
RM110.00
1 سال
RM110.00
1 سال
.新加坡
RM150.00
1 سال
RM150.00
1 سال
RM150.00
1 سال
.中国
RM900.00
3 سال
RM900.00
3 سال
RM900.00
3 سال
.公司
RM300.00
1 سال
RM300.00
1 سال
RM300.00
1 سال
.co.in
RM55.00
1 سال
RM55.00
1 سال
RM55.00
1 سال
.in
RM95.00
1 سال
RM95.00
1 سال
RM95.00
1 سال
.idv.tw
RM100.00
1 سال
RM100.00
1 سال
RM100.00
1 سال
.台灣
RM125.00
1 سال
RM125.00
1 سال
RM125.00
1 سال
.香港
RM125.00
1 سال
RM125.00
1 سال
RM125.00
1 سال
.個人.香港
RM125.00
1 سال
RM125.00
1 سال
RM125.00
1 سال
.公司.香港
RM125.00
1 سال
RM125.00
1 سال
RM125.00
1 سال
.hk
RM160.00
1 سال
RM160.00
1 سال
RM160.00
1 سال
.組織.香港
RM150.00
1 سال
RM150.00
1 سال
RM150.00
1 سال
.網絡.香港
RM150.00
1 سال
RM150.00
1 سال
RM150.00
1 سال
.com.au
RM999.00
1 سال
RM999.00
1 سال
RM999.00
1 سال
.tech
RM105.00
1 سال
RM105.00
1 سال
RM105.00
1 سال
.store
RM210.00
1 سال
RM220.00
1 سال
RM210.00
1 سال
.solution
RM200.00
1 سال
RM200.00
1 سال
RM200.00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains